Fundacja Rozwoju Pediatri

Wyszukiwarka

Tagi

Archiwum

Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Fundacja aktywnie uczestniczy w propagowaniu wiedzy na temat zapobiegania przemocy w rodzinie i krzywdzeniu dzieci wśród pracowników Ochrony Zdrowia.

W celu ułatwienia realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów ukazało się już kilka publikacji na ten temat. Dodatkowo Fundacja rozpowszechnia formularze „Niebieska Karta” wśród pracowników Ochrony Zdrowia na licznych kursach i konferencjach medycznych.

 

Prezes Fundacji bierze aktywny udział  w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy od jego powstania w październiku 2011 roku, pełniąc funkcję Przewodniczącego Zespołu. Fundacja prowadzi także stronę internetową Zespołu (www.ppwr.waw.pl).

 

Akty prawne określające postępowanie w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia krzywdzenia dziecka:

Kodeks postępowania karnego – Art. 304

§ 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję.

§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swoją działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są zobowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

Kodeks postępowania cywilnego – Art. 572

§ 1. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy.

§ 2. Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na urzędach stanu cywilnego, sądach, prokuraturach, notariuszach, komornikach, organach samorządu i administracji rządowej, organach policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – Art. 12

Osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych powzięły podejrzenie o popełnieniu przestępstwa z użyciem przemocy wobec członków rodziny, powinny niezwłocznie zawiadomić o tym policję lub prokuratora.

Kodeks Etyki Lekarskiej

Art. 25
Zwolnienie z zachowania tajemnicy lekarskiej może nastąpić: gdy pacjent wyrazi zgodę, jeśli zachowanie tajemnicy w sposób istotny zagraża zdrowiu lub życiu pacjenta lub innych osób oraz jeśli zobowiązują do tego przepisy prawa.

Art. 27
Lekarz ma prawo do ujawnienia zauważonych faktów zagrożenia zdrowia lub życia w wyniku łamania praw człowieka.